پرسش و پاسخ

فولاد دارای درصد کربن کمتر از 0.2% است.

پاسخ یک ، پاسخ یکپاسخ یکپاسخ یکپاسخ یک پاسخ یک پاسخ یکپاسخ یک پاسخ یکپاسخ یک پاسخ یک پاسخ یک

مزایای فرایند

مزایای استفاده از PCM را می توان با کالا، مواد و ماشین آلات مزایای طبقه بندی شده.